JACER – CZ, a.s. – Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy je na jedné straně společnost JACER-CZ, a.s., IČ 25410105, DIČ CZ25410105, se sídlem n. J. Koziny 28, Světice, 417 61 Bystřany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 1235 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na druhé straně je kupující (dále jen „Kupující“).

 2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 3. Spotřebitelem je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 4. Podnikatelem je každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována (mj. pro účely ochrany spotřebitele) také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 5. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s uvedenými VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Aktuálně platné znění VOP je zveřejněno na webových stránkách www.rajdreva-jacer.cz.

 6. Tyto VOP jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.rajdreva-jacer.cz.

Kupní smlouva

 1. Umístěním nabídky prodeje zboží, resp. služeb na internetových stránkách (www.rajdeva-jacer.cz) vyjadřuje Prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, resp. službu.

 2. Akceptace kupní smlouvy vzniká okamžikem, kdy Kupující vloží zboží, resp. službu do košíku.

 3. K uzavření kupní smlouvy dochází ve chvíli, kdy Prodávající obdrží závaznou objednávku od Kupujícího elektronicky, přičemž o této skutečnosti je Kupující neodkladně informován e-mailem. Upozornění obdrží na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl při uzavírání objednávky v internetovém obchodě na stránce www.rajdreva-jacer.cz.

 4. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající žádnou odpovědnost.

 5. Od chvíle uzavření kupní smlouvy vznikají Kupujícímu i Prodávajícímu práva a povinnosti, jež jsou uvedeny v kupní smlouvě.

 6. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně dvou let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů. Kupní smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně rozepsán.

Cena

 1. Ceny zboží, resp. služeb jsou stanoveny ceníkem Prodávajícího. Kupní cena pro jednotlivé kupní smlouvy je stanovována ceníkem Prodávajícího platným ke dni doručení objednávky Prodávajícímu.

 2. Pro stanovení ceny je vždy směrodatné datum potvrzení objednávky Kupujícího.

 3. Úhradu kupní ceny lze provést následujícími způsoby:

  1. Dobírkou –při přebírání zboží na prodejně RÁJ DŘEVA nebo od přepravce hradí Kupující cenu v hotovosti, nebo platební kartou (u přepravce je možné platit pouze v hotovosti),

  2. Na fakturu – tento způsob platby je určen jen Podnikatelům; datum splatnosti a číslo bankovního účtu je uvedeno na faktuře. Možnost platby na fakturu je možné pouze po předchozím stanovení podmínek s obchodním zástupcem pro velkoobchod.

 1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve po úplném zaplacení kupní ceny.

 2. Ceny jsou uvedeny v české měně. Pokud bude objednávka placena v cizí měně, bude cena určena na základě měsíčního kurzovního lístku ČNB ze dne, ve kterém byla provedena objednávka.

 3. Daňový doklad ve fyzické podobě je odeslán Kupujícímu společně se zbožím. Daňový doklad slouží také jako záruční list. Elektronická kopie daňového dokladu bude Kupujícímu zaslána na e-mailovou adresu po převzetí objednaného zboží.

Doprava

 1. Způsob dodání zboží má možnost kupující zvolit při dokončování objednávky v internetovém obchodě na stránkách www.rajdreva-jacer.cz. Dodání objednaného zboží je realizováno dvěma způsoby:

  1. Osobní odběr –při osobním odběru je možno přebrat objednané zboží na prodejnách RÁJ DŘEVA; aktuální seznam prodejen je k dispozici na webových stránkách www.rajdreva-jacer.cz,

  2. Doprava po ČR –dodání objednaného zboží v rámci České republiky je možno zprostředkovat přepravní společností, která je blíže definována v následujícím bodě.

 1. Doprava objednaného zboží v rámci České republiky je zprostředkována vlastní dopravou Prodávajícího či externí přepravní společností (dále jen „Dopravce“).

 2. Výše přepravného v rámci České republiky je kalkulována individuálně pro každou objednávku. Cena je závislá na hmotnosti a rozměru zboží, vzdálenosti, nárocích na přepravu a balení zboží. Prodejce nejpozději do 24 hod. po obdržení požadavku na dopravu seznámí Kupujícího s cenou přepravného. Smluvní dohoda o přepravě je stanovena telefonicky či e-mailem.

 3. Při přebírání objednávky je nutné, aby Kupující zkontroloval úplnost zásilky – zjevné vady je nutno ihned oznámit a poznamenat do dodacího listu. Zásilku v těchto situacích je možno převzít bez obavy z následného uplatňování škody.

 4. Na vady a neúplnost zásilky, jež nebude uvedena v dodacím listu, nebude při reklamaci brát zřetel.

Práva a povinnosti Prodávajícího

 1. Prodejce se zavazuje informovat návštěvníky internetového obchodu o dostupnosti jednotlivých produktů.

 2. Prodejce dodá Kupujícímu zboží s vlastnostmi, na kterých se obě dvě strany domluvily.

 3. Prodejce se zavazuje k tomu, že dodané zboží splňuje veškeré požadavky, které na něj kladou obecně závazné normy.

Práva a povinnosti Kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správné, úplné a pravdivé registrační údaje – zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být dodáno objednané zboží. Kupující musí také uvést jméno osob oprávněných k převzetí zboží v nepřítomnosti Kupujícího.

 2. Kupující je povinen objednané zboží zkontrolovat a případné vady nahlásit Dopravci.

 3. Při převzetí zboží je Kupující, resp. osoby oprávněné převzít zboží, povinen podepsat dodací list.

Odpovědnost za vady a reklamace

 1. Není-li v kupní smlouvě nebo ve VOP uvedeno jinak, odpovídá Prodávající za vady zboží dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

 2. Kupující je povinen provést kontrolu kvality a zjevných vad zboží neprodleně po jeho předání a převzetí. Odchylky od potvrzené objednávky, jež jsou zjistitelné z dokumentace a značení zboží, je kupující povinen reklamovat u Prodávajícího písemně.

 3. Uplatnění nároků na vady či výměnu je vyloučeno, bylo-li zboží jakkoliv opracováno, zabudováno, poškozeno, znehodnoceno či jinak upraveno Kupujícím.

 4. Kupující není oprávněn uplatňovat nároky z vad zboží, které vznikly nevhodným zacházením nebo skladováním zboží. Při použití je Kupující povinen dodržet technologické postupy nebo způsob použití předepsaným výrobcem.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta začíná běžet ode dne uzavření smlouvy a jedná-li se o:

  1. Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

  2. Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 1. Pro odstoupení od smlouvy je nutné, aby s touto skutečností Kupující seznámil Prodávajícího. Tuto skutečnost oznámí Kupující Prodávajícímu skrz:

  1. E-mailovou adresu nejbližší prodejny; seznam aktuálních e-mailových adres je na webové stránce www.rajdreva-jacer.cz;

  2. E-mailovou adresu obchodního zástupce pro velkoobchod; seznam e-mailových adres je uveden na webové stránce www.rajdreva-jacer.cz.

 1. Po obdržení e-mailu o odstoupení od smlouvy je Prodávající povinen bez odkladu informovat Kupujícího.

 2. Při odstoupení od kupní smlouvy zašle nebo předá Kupující, nejpozději do 14 dnů od odstoupení smlouvy, zboží, které obdržel od Prodávajícího.

 3. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu peníze nejpozději do 14 dnů po obdržení zboží nebo po prokázání odeslání zboží.

 4. Pokud dojde při uzavření kupní smlouvy k poskytnutí daru ze strany Prodávajícího, je Kupující povinen vrátit tento dar při odstoupení od smlouvy.

Ochrana osobních dat

 1. Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Vyplněním objednávky v internetovém obchodě dává Kupující Prodávajícímu právo ke shromažďování a archivaci osobních údajů a údajů o učiněných nákupech.

 3. Získané údaje nebudou prodávány, pronajímány a ani jinak sdíleny s jinými subjekty, výjimku tvoří Dopravce. Dopravci je sděleno nutné minimum informací, které je nutné pro bezproblémové dodání zboží.

 4. Kupující má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů.

Závěrečné ustanovení

 1. V případě rozdílných písemných ujednání v dokumentech tvořících smlouvu platí před těmito VOP přednostně ujednání zvláštních podmínek uvedených ve smlouvě.

 2. Nákupem souhlasí Kupující se zasíláním obchodních sdělení. Tento souhlas může Kupující kdykoliv odvolat.

 3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů je platný výklad smlouvy v českém jazyce.

 4. Tyto VOP nabývají účinnosti od 01. 01. 2019